امروز    پنجشنبه , 31/مرداد/1398  

انتشارات مرکز:


این مرکز یکی از مراکز اصلی تولید علم و انتشار دستاوردهای علمی در حوزه مهندسی قابلیت اطمینان است که در ادامه برخی از مقالات انتشاریافته در مجلات علمی و پژوهشی وکنفرانس‏های بین المللی به اختصار ارائه می‏ شوند.

 

کتاب:

 


کتاب اصول مهندسی قابلیت اطمینان به عنوان یکی از منابع ارزشمند آموزشی برای اساتید، دانشجویان و متخصصین توسط این مرکز تالیف شده است که توسط انتشارات سیمای دانش چاپ شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.در این کتاب ضمن بیان مبانی آمار و احتمال مهندسی مورد نیاز، نحوه مدلسازی و برآورد قابلیت اطمینان قطعات و سیستم ‏ها ارائه شده و آزمون‏های قابلیت اطمینان و تحلیل داده‏های حاصله، مدل‏ های فیزیکی قابلیت اطمینان، نحوه محاسبه اهمیت قطعات در یک سیستم، نحوه پیاده ‏سازی قابلیت اطمینان در چرخه عمر محصول، سیستم‏ های تعمیرپذیر، تخصیص قابلیت اطمینان، شبیه سازی و بهینه سازی در قابلیت اطمینان و... بیان می‏ شود.

 

مقالات:

 

 • Reliability determination of a separation system of a sounding rock using Monte Carlo theory, Xian, China, 2011
 • Analysis of a complex system using risk theory, 2nd Iranian conference on reliability engineering, 2011
 • Reliability determination of a sounding rocket separation system using its reliability block diagram and FMEA analysis of its spring system, 2nd Iranian conference on reliability engineering, 2011
 • Reliability Allocation of a Complex System Using Genetic Algorithm Method, IEEE conference, QR2MSE 2012
 • Two-Stage Stochastic Programming via Scenario Planning for System Reliability Optimization under Uncertainty, PHM 2013, Italy
 • ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های چند حالتی با روش تابع مولد سراسری- کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع-۲۰۱۴
 • بهینه سازی تعداد اجزای مازاد با برنامه‌ریزی تصادفی در سیستم های سری‏-موازی و چندگانه، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع-۲۰۱۴
 • ارزیابی ریسک خطر محور با مقایسه دو رویکرد  AHP و TOPSIS فازی، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع-۲۰۱۳
 • آنالیزاستحکام یک ماده مرکب لایه‏ ای با استفاده از روش قابلیت اطمینان مرتبه اول وتکنیک شاخه و حد، مجله علمی و پژوهشی مکانیک و هوافضا،۱۳۹۲
 • محاسبه قابلیت اطمینان اتصالات مکانیکی یک محموله فضایی، کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک،۱۳۹۱
 • بررسی قابلیت اطمینان مکانیزم یک پانل خورشیدی بر اساس روش FTA و RBD ،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک،۱۳۹۱
 • بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستمهای سری‏-موازی با اجزای جایگزین غیرفعال به کمک الگوریتم ژنتیک، کنفرانس بین المللی کیفیت، ۱۳۹۱
 • تحلیل قابلیت اطمینان سازه کامپوزیتی و بهینه سازی زاویه الیاف، کنفرانس هوافضا،1392
 • تخصیص قابلیت اطمینان مبتنی بر روش شی گرا، کنفرانس هوافضا، 1392
 • تخصیص قابلیت اطمینان به اجزای یک کاوشگر فضایی بر اساس روش سلسله مراتبی، کنفرانس قابلیت اطمینان،1392
 • Application of Bat Algorithm to Optimization of Series-Parallel Systems Reliability Allocation, Int. J. Ind. Eng., under review
 • Optimization of Reliability Allocation for Complex Systems Using Bat Algorithm, reliability and quality management
 • under review‏ Int. Journal,
 • Development a new algorithm for optimal multi-level redundancy allocation,ESREL2014, POLAND
 • Fuzzy clustering and Monte Carlo simulation,EREL2014,Poland
 • Reliability assessment of a separation system, journal of space science and technology, Summer 2014
 • Reliability analysis of multi-state emergency detection system using simulation approach based on fuzzy failure rate,International Journal of System Assurance Engineering and Management
 • Develop a new method to reliability determination of a solar array mechanism via Universal Generating Function, Journal of Mechanical Science and Technology, 2017
 • Prediction of Stress-Strain Behaviour and Effects of Various RVE Boundary Conditions for Open-Cell Aluminium Foam under Compressive Loading,Journal of Materials Engineering and Performance,2017 • تخصیص بهینه اجزای مازادچندگانه با استفاده از  برنامه ­ریزی سناریو ، مجله علمی-پژوهشی مهندسی صنایع دانشگاه تهران، دوره48، 1393
 • آنالیزقابلیت اطمینان سیستم چند حالته با استفاده از درخت خطا، مجله مکانیک تربیت مدرس، شماره فروردین 94
 • آنالیز درخت خطای استاتیکی به کمک شبیه سازی فازی مونت کارلو، کنفرانس هوا فضا 93
 • محاسبه قابلیت اطمینان ماده مرکب چند لایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک کنفرانس هوا فضا 93
 • بهینه سازی دوره بازرسی و هزینه پایش وضعیت سیستم جدایش کاوشگر، نهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، اهواز
 • محاسبه قابلیت اطمینان ماده مرکب چند لایه با استفاده از معیار گسیختگی تی سای- وو، کنفرانس هوا فضا
 • تخصیص افزونگی چندسطحی با استفاده از کدگذاری آرایه دوبعدی  و الگوریتم ژنتیک هیبریدی، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
 • تعیین بهینه اندازه نمونه در آزمایش قابیلت اطمینان قطعات سامانه تک کاره، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
 • تحلیل درخت خطای دینامیکی با استفاده از روش مونمت کارلو، کنفرانس مهندسی مکانیک، دانشگاه امیرکبیر،1394
 • تخصیص بهینه قابلیت اطمینان بر اساس سطح اطمینان، کنفرانس مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،1394